Elcertifikat

Den 1 maj 2003 infördes elcertifikatsystemet i Sverige. Elcertifikatsystemet ska ge Sverige en ökad elproduktion från förnybara energikällor.

Elcertifikatsystemet var, när systemet infördes, en ny form av stöd inom energisektorn. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem där handel sker mellan producenter av förnybar el och kvotpliktiga. Den intäkt som elproducenterna får när de säljer elcertifikat ersätter tidigare investeringsbidrag och driftsstöd. Genom elcertifikatsystemet ökar de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara energikällor.

Systemet är uppbyggt så att producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh el. För att skapa efterfrågan på elcertifikat är det obligatoriskt för elleverantörer och vissa elanvändare att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elleverans/elanvändning, den så kallade kvotplikten. I och med försäljningen av elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen, vilket skapar bättre ekonomiska villkor för förnybar elproduktion.

Läs mer på Energimyndighetens websida.

Energikällor

De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är:

  • vindkraft
  • viss vattenkraft
  • vissa biobränslen
  • solenergi
  • geotermisk energi
  • vågenergi
  • torv i kraftvärmeverk

För att en anläggning ska kunna tilldelas elcertifikat måste den ansöka om godkännande till Energimyndigheten. Grundkrav för att en anläggning ska kunna godkännas för tilldelning av elcertifikat är att den använder någon av de i lagen godkända energikällorna, är anslutet till ett elektrisktnät samt att den har timvismätning.

Kvotplikt
Efterfrågan på elcertifikat skapas genom att en kvotplikt införts. Kvotplikten innebär att elleverantörer och vissa elanvändarna måste köpa elcertifikat i förhållande till sin totala elleverans/elanvändning. För att skapa en växande marknad för elcertifikaten varierar kvotplikten årligen.

Aktuella årliga kvoter kan du se här.

Elleverantörer, elanvändare som använt el som de själva producerat, importerat eller köpt från den nordiska elbörsen och Elintensiva företag är skyldiga att anmäla sig som kvotpliktiga till Energimyndigheten.
 

Elektricitet

Elintensiva företag

Elintensiva företag kan få undantag från kvotplikten på el som används i tillverkningsprocessen. Definitionen av ett elintensivt företag är att elanvändningen i tillverkningsprocessen uppgår till minst 40 MWh per miljon kronor av företagets försäljningsvärde. Den el som använts i tillverkningsprocessen i ett elintensivt företag ska inte beaktas i kvotplikten.

Om företaget gör bedömningen att det enligt definitionen är ett elintensivt företag ska det anmäla sig som kvotpliktig till Energimyndigheten. Först därefter är det möjligt att få undantag från kvotplikten på den el som används i tillverkningsprocessen. Anmälan om kvotplikt kan göras via Energimyndighetens e-tjänster.

Att vara kvotpliktig 
Att vara kvotpliktig innebär en skyldighet att deklarera sin elleverans/elanvändning till Energimyndigheten, köpa elcertifikat och se till att rätt antal elcertifikat finns på elcertifikatkontot den 1 april varje år då annulleringen av elcertifikat sker. 

Deklaration
Senast 1 mars varje år ska alla kvotpliktiga lämna in en deklaration till Energimyndigheten med uppgifter om elleverans/elanvändning under föregående år. Kvotplikten uppfylls genom att motsvarande mängd elcertifikat överlämnas till staten (via Energimyndigheten) och annulleras per den 1 april, så att de inte kan användas igen.