Elpriset

Elkundens pris baseras i grund och botten på handeln med el på elbörsen Nord Pool genom daglig prissättning av varje timmes balans mellan efterfrågan och tillgång (konumtion och produktion).

Om man som kund väljer ett fastprisavtal baseras priset på förväntad prisutveckling med ett stort antal ingående parametar om framtida elproduktion, konsumtion, väder och klimat samt andra råvarors prisutveckling.

Det totala elpriset som kunden betalar består utöver ovan också av ett omkostnadspåslag samt moms och avgift för lagsatdgad kvot av elcertifikat.

Välj elhandelsföretag

elhandelsbolag

På den avreglerade elmarknaden - som trädde ikraft den 1 januari 1996 och som öppnades på allvar den 1 november 1999 - har alla elkunder rätt att fritt välja elhandelsföretag. Det elpris som en genomsnittlig privatkund i Sverige betalar består för närvarande till drygt 40 % av denna konkurrensutsatta kostnad. Resten av elpriset består av kostnader för elöverföring (ca 20 %) samt skatter och avgifter (knappt 40 %).
 
I länken nedan kan du se mer statistik över hur stor del av fakturan som är skatter och hur elpriset i Sverige är  i jämförelse med övriga länder i Europa m.m.

PDF Statistik över skatter och konsumentpriser